Informacja dla rodziców uczniów o prowadzeniu nauki zdalnej

 1. Uprzejmie informujemy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty realizujemy zadania szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - tzw. zdalne nauczanie.
 2. Szczegółowe zasady zdalnego nauczania określone zostały w Zarządzeniu Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu Nr 9/KS/2020 z dnia 19.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia w szkole Regulaminu organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej (Wariant B i C) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu., które dostępne jest na stronie www a także do wglądu w sekretariacie szkoły.
 3. Zdalne nauczanie odbywa się przemiennie w formie lekcji on-line oraz przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia wykonywanych w domu.
 4. Zdalne nauczanie odbywa się z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych - niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera.
 5. Zajęcia on-line oraz godziny konsultacji z nauczycielem dla poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
 6. Zajęcia on-line mają odbywać się z wykorzystaniem funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej – e-podreczniki oraz platform umożliwiających zdalne nauczanie poprzez możliwość prowadzenia lekcji on-line, a także komunikację na odległość w innych formach w postaci: Classroom, Testportal, Skype, Massenger, Quiziss
 7. Biorąc pod uwagę wykorzystywanie w celu zdalnego nauczania platform umożliwiających prowadzenie lekcji on-line, a także komunikację na odległość w innych formach, uprzejmie informujemy, że:
  1. administratorem danych osobowych uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz w niezbędnym zakresie jego rodziców (opiekunów prawnych) nadal pozostaje szkoła, adres siedziby: Wrocławska 2, 56-513 Międzybórz
  2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl
  3. dane osobowe uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz w niezbędnym zakresie jego rodziców są przetwarzane w celu prowadzenia zajęć w ramach zdalnego nauczania oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji, w tym do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie art. 35 ustawy - Prawa oświatowego, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO),
  4. odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania (imiona i nazwiska, adresy mailowe, dane niezbędne do logowania, w przypadku korzystania z lekcji on-line obraz z kamery - wizerunek oraz dźwięk - wizerunek głosowy) są następujący dostawcy usług internetowych dostarczanych nam w celu zdalnego nauczania na podstawie zawartych z umów obejmujących powierzenie przetwarzanie danych osobowych
  5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;
  6. dane osobowe zgromadzone w związku ze zdalnym nauczaniem będą przechowywane do końca roku szkolnego
  7. uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym), pracownikom szkoły przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  8. uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym), pracownikom szkoły przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych w art. 20 RODO;
  9. w związku ze zdalnym nauczaniem nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych), pracowników szkoły nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili tych osób;
  10. jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  11. podanie danych ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły jest obowiązkowe w celu w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej - na podstawie art. 35 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Do pobrania:

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Wrocławska 2, 56-513 Międzybórz,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl,
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 6. posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
 9. ZSP im. Orła Białego w Międzyborzu prowadzi monitoring wizyjny budynku szkoły oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, ochrony mienia szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę.
  Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest ZSP im. Orła Białego w Międzyborzu. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 14 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym..

Do pobrania: