Koleje losu szkoły rolniczej

Zgodnie z rolniczym charakterem miasta i postulatem o potrzebie wykształcenia rolników z gospodarstw indywidualnych powstała w 1958 roku w Międzyborzu Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Szkoła zajęła zespół dworski do którego należał budynek dworu z I-ej ćwierci XX wieku, spichlerz z III-ej ćwierci XVII wieku i kuźnia której czas powstania nie jest znany, gdyż na jej miejscu w 1964 roku wybudowano internat. Do szkoły przydzielono także okoliczne ziemie przejęte od PGR-u. Ze względu na remont budynków, w których szkoła została umieszczona, naukę rozpoczęto w roku szkolnym 1959/1960 z dwumiesięcznym opóźnieniem. Zaraz w pierwszym roku nauki szkoła została przemianowana na Szkołę Rolniczą I Stopnia.
Szkoła Rolnicza miała kształcić przyszłych rolników nie tylko teoretycznie, ale przede wszystkim praktycznie. Gospodarstwo Pomocnicze miało stać się dla nich przykładem gospodarstwa zmechanizowanego. W przypadku szkoły w Międzyborzu miało to być wzorcowe gospodarstwo nastawione na hodowlę zwierząt. W roku szkolnym 1959/1960 naukę w szkole rozpoczęło 22 uczniów.
W 1965 roku szkoła zmieniła nazwę na Zasadniczą Szkołę Rolniczą, kształcącą w cyklu 2-letnim.
31 marca 1977 nasąpiła zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Rolniczych, który obejmował: Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz Liceum Zawodowe.
W 1993 powstało Średnie Studium Zawodowe dla Dorosłych kształcące w kierunku ogólnorolniczym, a w 1997 Technikum żywienia i Gospodarstwa Domowego.

Zmiana orientacji szkoły

Kryzys w rolnictwie spowodował, że szkoła przestała kształcić w kierunku rolniczym i w 2002 roku zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadgminazjalnych ze szkołami Liceum Profilowane - Zarządzanie informacją, Technikum - Żywienie i Gospodarstwo Domowe oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Wielozawodowa.

01 września 2004 r. utworzono w Zespole Szkół Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w którym kształciła się młodzież po zasadniczej szkole zawodowej. Nauka trwała 2 lata w systemie zaocznym.

7 listopada 2006 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia szkole tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu oraz sztandaru szkoły.

W 2008 roku rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych oraz technikum hotelarstwa.

W roku szkolnym 2012/2013 prowadzono nabór do klas - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa oraz do Zasadniczej Szkoły Zawodowej – wielozawodowa, kucharz.

Od 2017 roku wraz z reformą szkolnictwa powstają - Technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz Branżowa Szkoła I stopnia.

W 2019 roku wraz z kolejną reformą szkolnictwa szkoła zmienia nazwę
na Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego.