Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w dniach pracy oraz do kontaktu mailowego oraz przez dziennik elektroniczny poza dniami pracy.

Pedagog szkolny

mgr Elżbieta Smolis

Godziny pracy:

Poniedziałek10:00 - 14:00
Wtorek- - - -
Środa10:00 - 12:00
Czwartek  8:00 - 13:00
Piątek10:00 - 13:00

Kontakt:

e-mail:biblioteka_orla@wp.pl
Telefon:+48 501 715 317

Pedagog specjalny

mgr Karina Pietras-Żmuda

Godziny pracy:

Poniedziałek  7:30 - 10:00
Wtorek  7:30 - 15:00
Środa  7:30 - 10:00

Kontakt:

e-mail:pedagogzspmiedzyborz@gmail.com
Telefon:+48 504 137 908

Psycholog

mgr Michał Dobosz

Godziny pracy:

Poniedziałek  8:00 - 12:00
Środa12:00 - 16:00

Kontakt:

e-mail:psychologzspmiedzyborz@gmail.com
Telefon:+48 504 137 908

Zakres zadań

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.