Daria Olszewska

Cele i zadania doradcy zawodowego:

 • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjno – zawodowej.
 • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania młodzieży w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 • Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.
 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.
 • Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.

Drogi Uczniu!
Pamiętaj, że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o długotrwałych konsekwencjach w karierze zawodowej, trzeba jak najlepiej poznać samego siebie, poznając swoje:

 • zainteresowania
 • zdolności
 • słabe i mocne strony
 • osobowość
 • temperament
 • styl uczenia się

Multimedia dla ucznia i rodzica

 1. Ścieżka edukacyjna:
  Ścieżka edukacyjna
 2. Kilka słów o szkolnictwie:
 3. Wyszukiwarki zawodów i kierunków studiów:
 4. Testy i ćwiczenia diagnostyczne: