Opiekun Samorządu Uczniowskiego __________

"Ustawa o systemie oświaty mówi w artykule 55 ustęp 1:"samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły".

Kimkolwiek jesteś w swoim samorządzie uczniowskim - jego przewodniczącym, czy zwykłym szarym członkiem (czyli uczniem, który nie należy do żadnych władz) - możesz mieć wpływ na to, jak działa ten samorząd. Bo to, jak on działa, tak samo zależy od Ciebie, jak od jego władz.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

 • Hubert Salamon (2Br) - Przewodniczący
 • Malwina Kosińska (2T) - Z-ca przewodniczącego
 • Kaja Jędrasiak (3T) - Z-ca przewodniczącego
 • Wiktoria Walczak (1T) - Skarbnik
 • Oliwia Czerwińska (2Br) - Sekretarz

Plan działań SU na rok szkolny 2020/2021
Harmonogram apeli w roku szkolnym 2020/2021
"Szczęśliwy Numerek"
REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Orła Białego w Międzyborzu
 1. Każdy ma prawo do szczęścia.
 2. Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 30, które odpowiadają przypisanemu numerkowi w dzienniku lekcyjnym.
 3. Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.
 4. Szczęśliwy numerek zwalnia z:
  • niezapowiedzianych kartkówek
  • niezapowiedzianych odpowiedzi

  Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:
  • zaplanowanych sprawdzianów
  • zaplanowanych kartkówek
  • zaplanowanego pytania
  • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.
 5. Szczęśliwy numerek będzie losowany codziennie w obecności nauczyciela przed godziną 8.00 rano, przez przewodniczącego SU, a następnie wywieszany na tablicy ogłoszeń przed pokojem nauczycielskim.
 6. W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale osoba kryjąca się pod nim nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.
 7. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia tylko z tego dnia, w którym jego numer był wylosowany. Natomiast nauczyciel ma prawo w kolejnych dniach zapytać ucznia z materiału lub z zadania domowego, z którego uczeń nie odpowiadał z racji wylosowanego numerka.
 8. Losowanie szczęśliwego numerka zostaje wstrzymane na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i końcową.
 9. Powyższy regulamin dotyczy wszystkich uczniów naszej szkoły.
Liga Klas

LIGA KLAS

TURNIEJ O PRZECHODNI PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY

Nagroda:

 • Puchar dyrektora szkoły przyznawany najlepszej klasie na jeden rok szkolny.
 • Dodatkowa nagroda niespodzianka dla całej klasy.

 1. Organizatorem II edycji Ligi Klas jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas Technikum oraz klas Szkoły Branżowej I Stopnia

LIGA KLAS to zdrowe i uczciwe współzawodnictwo między zespołami klasowymi mające na celu:

 • Zintegrowanie zespołów klasowych,
 • Zaangażowanie uczniów w życiu Szkoły,
 • Motywacja do pracy pozalekcyjnej,
 • Wspólna zabawa na zasadach fair play.

Zasady ogólne:

 • Każda klasa otrzymywać będzie punkty zbiorowe 0-5 (np. świąteczny wystrój klas, frekwencja miesięczna, semestralna średnia ocen z przedmiotów, czytelnictwo, strój galowy),
 • Punkty indywidualne 0-5 (np. za wygrane konkursy, punkty zdobyte za wykonanie dodatkowych zadań, zaangażowanie poszczególnych uczniów w akcje i zajęcia na terenie szkoły),
 • Informacje o dodatkowych zadaniach , za które klasa będzie mogła otrzymać punkty, będą umieszczane na gazetce Ligi Klas oraz na stronie internetowej szkoły,
 • W pierwszym tygodniu miesiąca ogłaszana będzie punktacja za poprzedni miesiąc,
 • Przy każdym zadaniu określony będzie sposób punktacji i ilość punktów przyznawanych za dane zadanie.

Skala punktowa dla frekwencji:

Frekwencja
Liczba punktów
90 - 100% 5
80 - 89,9% 3
70 - 79,9% 1
0 - 69,9% 0

Komisja oceniająca zadania:

 • Dyrektor Szkoły
 • Opiekun SU
 • Organizator imprezy
 • Członek SU

Regulaminy

Dokumenty do pobrania: